องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย,

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ เป็นปีที่ ๑๒๓ พร้อมด้วยการสมโภชพระสุพรรณบัฏ พระราชทานถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นพระรูปที่บรรจุพระสรีรางคาร ณ ซุ้มคูหาพระเจดีย์ และการเชิญพระโกศทองคำพระราชทานบรรจุพระอัฐิเข้าประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ตามพระบรมราชโองการ

กราบเรียน/เรียน เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักสงฆ์ทุกวัด ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้มีการสำรวจพระภิกษุ - สามเณร เป็นประจำทุกปีตลอดมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ จึงขอให้เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักสงฆ์ทุกวัด สำรวจพระภิกษุ - สามเณร ที่พำนักอยู่ในวัดของท่าน แล้วกรอกตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ทั้ง ๒ ชุด ให้ท่านเก็บสำเนาไว้ที่วัดของท่าน ๑ ชุด และส่งคืนมายังสำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส  วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ) พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ