ชื่อหนังสือ   : 
เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องใน พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถร) ของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย


ชื่อผู้วิจัย : 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์ 

 

   

ชื่อวิทยานิพนธ์        : สภาพการบริหารและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสถาน
                                    ศึกษาในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย                 :  พระชวน บูรณะ
ปริญญา                  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ชื่อวิทยานิพนธ์        : สรูปแบบการสืบสานอนุรักษ์พิธีกรรมและการปฏิบัติของ
                               คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย                 :  พระกุศล คั้นเหล๋ 
สังกัด                  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวโหลด 

 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์  :
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย :
พระมหาสุริยา  คั้นพ๊าบ (แสงอินตา)

ปริญญา :
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา)
ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ชื่อหนังสือ   : อนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก)
ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ชื่อเขียน : 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์