องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย,

เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ) สนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ทางวัดฯ จึงได้จัดชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่นๆ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมอบ พระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 องค์มอบแก่โรงพยาบาล  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย 

โรงพยาบาลกลาง แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 

โรงพยาบาลราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะ จัดมอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่นๆ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมอบ พระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 องค์มอบแก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ6) เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลตำรวจ 

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะ จัดมอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่นๆ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมอบ พระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 องค์มอบแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะจัดมอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่นๆ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมอบ พระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 องค์ และยังได้มอบกองทุนส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนซื้อ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพล.อ. นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า