ทำเนียบสมณศักดิ์และตำแหน่ง คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์ 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
องสรภาณมธุรส  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, รองเจ้าอาวาส
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 08-1806-7937
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  รองเลขานุการฯ    โทร. 09-4663-8622
องวินัยธรเด่นชัย เหว่มิน  ผู้ช่วยเลขานุการฯ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    โทร. 08-9214-9861 

2. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)    รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดสมณานัมบริหาร  (กั๋นเพื๊อกตื่อ)
416  ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร.0-2281-5235, 08-6825-5115  โทรสาร 0-2281-2326
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่     โทร. 08-1630-1263
องสังฆรักษ์จักรพันธ์ เถี่ยนเหว่  โทร. 09-5296-5453
องสมุห์ธนกฤต เพื๊อกหงาย   โทร. 08-8088-5327

3. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถอน มินเอิง)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยราชบำรุง  (คั้นเยิงตื่อ)
864  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องปลัดประวิทย์ เถี่ยนโงน     โทร. 08-1313-7751
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม   โทร. 08-1402-5502  

4. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ (บุญชู ติ่นทิน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ)
30  ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937  โทรสาร 0-2225-5286
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. 08-1806-7937

5. พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน)        ปลัดขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวราราม  (คั้นถ่อตื่อ)
3  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609  โทรสาร 034-511-521, 034-511-679

6. พระบริหารอนัมพรต (ชาติชัย เหยี่ยวคัง) ปลัดซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดมงคลสมาคม  (โห่ยคั้นตื่อ)
48  ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  โทร. 09-4663-8622 
องสังฆรักษ์ชวน เหว่ทัน  โทร. 08-4000-8514

7. องสรภาณมธุรส (พชรกรโกศล เหยี่ยวหาย)  รองปลัดขวาอนัมนิกาย,  ประธานสงฆ์อนัมนิกายใน USA
รองเจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002

8. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้)  รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดเขตร์นาบุญญาราม  (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
28  ถนนขวาง  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทร. 039-311-329, 08-6994-7658, 09-2247-2285
องใบฎีกาสหพณ เพื๊อกตั้น ดร.  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-5197-9495

9. องสรพจนสุนทร (ปรีชา เถี่ยนกือ)  ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, รองเลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ)
208  หมู่ 1  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573
องสังฆรักษ์หทัย ดิ่นเหล่ย โทร.08-9828-8713

10. องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว  ดร.)  ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถั่นตื่อ)
108/8  บ้านบางม่วง  หมู่ 8  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-9713-1891

11. องอนันตสรนาท (สมพุฒ มินหลับ)
เจ้าอาวาส  วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
179  บ้านหนองแฟบ  หมู่ 3  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 08-1949-8711

12. องสุตบทอนัมบริหาร (แดง อี๊ตู)
เจ้าอาวาส  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  (คั้นซันตื่อ)
9  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000
โทร. 073-212-593, 08-1190-5522

13. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย รองเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยภาติการาม  (ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
475/7ก  ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทร. 038-511-198, 09-4663-8622  โทรสาร 038-511-198
พระพีระพล เพื๊อกเกี๊ยด  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-6963-6056

14. องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ)
33  ซอยวัดถาวร  ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทร. 08-7479-8242, 08-4194-6634

15. องปลัดวิเชียร เถี่ยนอี๊
เจ้าอาวาส  วัดถ้ำเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ)
18/1  บ้านม่วงชุม  หมู่ 5  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199  โทรสาร 034-655-422

16. องปลัดสุชาติ ตื่อเยียน
เจ้าอาวาส  วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ)
251  หมู่ 11 บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110
โทร. 034-511-521, 08-5508-2152

17. องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลาก
เจ้าอาวาส  วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวตื่อ)
63/66  ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทร. 06-3521-3310

18. องธรรมธรมานิตย์ เทียนท่าน
เจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
803/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
โทร. 0-2912-7470, 08-4121-7984
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา  โทร. 09-2473-3544

19. องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ถั่นตึ่ว
เจ้าอาวาส  วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ)
104/3  ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
โทร. 09-2270-6555

20. องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก                      
เจ้าอาวาส  วัดสุนทรประดิษฐ์  (คั้นอังตื่อ)
44/3  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทร. 042-221-124, 08-6638-5099
องใบฎีกาพิชัยภูษิต เหว่ถั่น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9183-4126
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง  โทร. 08-6714-3334

21. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ)
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ 1  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทร. 08-6994-7658, 09-2247-2285

22. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (รังสรรค์ คั้นเตื่อง)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ตื่อ)
126  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-5111-6044

*23. องสรภาณมธุรส  (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย) รองปลัดขวาอนัมนิกาย, ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส  วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ)
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE, PASADENA, CA. USA.

 

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ

 

สำนักสงฆ์  ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม  เถี่ยนถึก)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
บ้านตาลเลียน  หมู่ 1  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-66385099

2. องสุตบทบวร (ไพรัตน์  เหว่ตี้)     รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์  (เขาแกลต)
บ้านสิ้ว  หมู่ 1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร. 039-311-329, 8-6994-7658, 09-2247-2285
องสมุห์ฐานันดร เหว่ทัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-7145-3899, 08-0836-0610, 08-6994-7658

3. องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย   
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก สำนักสงฆ์วัดสุขาวดีอนัมวนาราม
บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ 6  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250
โทร. 08-1439-5900
องปลัดสันติ ถ่ออาง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-9213-3412

4. พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน              
302  บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
โทร. 08-4730-3508, 09-0139-6117

5. พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์วัดแสงมณีวชิรมงคล
บ้านดอนมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
โทร. 08-0486-5500, 09-3831-8516

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ

แก้ไข  16 ก.พ. 63

หมายเหตุ :      วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนง. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2225-1361  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 *** รบกวนขอรายละเอียดข้อมูล “คณานุกรม, เลขานุการเจ้าอาวาส” ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดวัดหรือสำนักสงฆ์
ส่งมาที่ สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ด้วยนะครับ