ทำเนียบสมณศักดิ์และตำแหน่ง คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)    เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์ 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
องสรภาณมธุรส  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, รองเจ้าอาวาส
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 09-4663-8622
องวินัยธรเด่นชัย เหว่มิน  ผู้ช่วยเลขานุการฯ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9214-9861

2. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  (ณรงค์  ติ่นเรียน)    รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดสมณานัมบริหาร  (กั๋นเพื๊อกตื่อ)
416  ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร.0-2281-5235, 08-6825-5115  โทรสาร 0-2281-2326
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่     โทร. 08-1630-1263
องสังฆรักษ์จักรพันธ์ เถี่ยนเหว่  โทร. 09-5296-5453
องสมุห์ธนกฤต เพื๊อกหงาย      โทร. 06-3159-9695 

3. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์  (ยุกถอน  มินเอิง)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยราชบำรุง  (คั้นเยิงตื่อ)
864  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องปลัดประวิทย์ เถี่ยนโงน     โทร. 08-1313-7751
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม   โทร. 08-1402-5502  

4. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์  (บุญชู  ติ่นทิน)    ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ)
30  ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937  โทรสาร 0-2225-5286
องปลัดธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. 08-1806-7937
พระณรงค์ศักดิ์ เชืองล็อง  เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย  โทร. 06-5282-5515

5. พระสมณานัมธีราจารย์  (เดชาธร  เกวิ๊กซัน)   ปลัดขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวราราม  (คั้นถ่อตื่อ)
3  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609  โทรสาร 034-511-521, 034-511-679

6. พระบริหารอนัมพรต  (ชาติชัย  เหยี่ยวคัง) ปลัดซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดมงคลสมาคม  (โห่ยคั้นตื่อ)
48  ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  โทร. 09-4663-8622 
องสังฆรักษ์ชวน เหว่ทัน  โทร. 08-4000-8514

7. องสรภาณมธุรส  (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย)   รองปลัดขวาอนัมนิกาย,
ประธานสงฆ์อนัมนิกายใน USA
รองเจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002

8. องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)   รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย,
เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดเขตร์นาบุญญาราม  (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
28  ถนนขวาง  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทร. 039-311-329, 08-6994-7658, 09-2247-2285
องใบฎีกาสหพณ เพื๊อกตั้น ดร.  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-5197-9495

9. องสรพจนสุนทร  (ปรีชา  เถี่ยนกือ  ดร.)  ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย,
รองเลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ)
208  หมู่ 1  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573
องสังฆรักษ์หทัย ดิ่นเหล่ย  โทร.08-9828-8713

10. องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.)   ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย,
ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถั่นตื่อ)
108/8  บ้านบางม่วง  หมู่ 8  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-9713-1891

11. องอนันตสรนาท  (สมพุฒ  มินหลับ)
เจ้าอาวาส  วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
179  บ้านหนองแฟบ  หมู่ 3  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 08-1949-8711

12. องสุตบทอนัมบริหาร  (แดง  อี๊ตู)
เจ้าอาวาส  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  (คั้นซันตื่อ)
9  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000
โทร. 073-212-593, 08-1190-5522 

13. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ  เถี่ยนคาย    เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยภาติการาม  (ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
475/7ก  ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทร. 038-511-198, 09-4663-8622  โทรสาร 038-511-198
องใบฎีกาพีระพล เพื๊อกเกี๊ยด  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-6963-6056

14. องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ)
33  ซอยวัดถาวร  ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทร. 08-7479-8242, 08-4194-6634 

15. องปลัดวิเชียร  เถี่ยนอี๊
เจ้าอาวาส  วัดถ้ำเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ)
18/1  บ้านม่วงชุม  หมู่ 5  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199  โทรสาร 034-655-422

16. องปลัดสุชาติ  ตื่อเยียน
เจ้าอาวาส  วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ)
251  หมู่ 11 บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110
โทร. 034-511-521, 08-5508-2152

17. องวินัยธรเอนก  เถี่ยนหลาก
เจ้าอาวาส  วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวตื่อ)
63/66  ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทร. 06-3521-3310, 08-2577-7576

18. องวินัยธรกุศล  เถี่ยนดึ๊ก                              
เจ้าอาวาส  วัดสุนทรประดิษฐ์  (คั้นอังตื่อ)
44/3  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทร. 042-221-124, 08-6638-5099
องใบฎีกาพิชัยภูษิต เหว่ถั่น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9183-4126
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง  โทร. 08-6714-3334

19. องธรรมธรมานิตย์  เทียนท่าน
เจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
803/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
โทร. 0-2912-7470, 08-4121-7984
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา  โทร. 09-2473-3544

20. องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์  ถั่นตึ่ว
เจ้าอาวาส  วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ)
104/3  ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
โทร. 09-2270-6555

21. องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)    รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ)
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ 1  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทร. 08-6994-7658, 09-2247-2285

22. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรังสรรค์  คั้นเตื่อง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ตื่อ)
126  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-5111-6044

23.  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย       
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดสุขาวดีอนัมวนาราม
บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ 6  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250
องปลัดสันติ ถ่ออาง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-9213-3412

24.  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย       
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดมหาโพธิสัตว์อนัมนิกายาราม
บ้านชัฏป่าหวาย  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-1439-5900

*25. องสรภาณมธุรส  (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย)    รองปลัดขวาอนัมนิกาย,
ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส  วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ)
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE, PASADENA, CA. USA.

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ

 

 

สำนักสงฆ์  ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1.  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
บ้านตาลเลียน  หมู่ 1  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
องวินัยธรกุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-66385099

2.  องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)     รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์  (เขาแกลต)
บ้านสิ้ว  หมู่ 1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร. 039-311-329, 8-6994-7658, 09-2247-2285

3. พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง 
 เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน              
302  บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
โทร. 08-4730-3508, 09-0139-6117

4. พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง   
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์วัดแสงมณีวชิรมงคล
บ้านดอนมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
โทร. 08-0486-5500, 09-3831-8516

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ
แก้ไข  1 ก.ค. 63

 

หมายเหตุ :      วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนง. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2225-1361  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

*** รบกวนขอรายละเอียดข้อมูล “คณานุกรม, เลขานุการเจ้าอาวาส” ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดวัดหรือสำนักสงฆ์
ส่งมาที่ สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ด้วยนะครับ