ทำเนียบสมณศักดิ์และตำแหน่ง คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 2566
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (กั๋นเพื๊อกตื่อ)
416 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2281-5235, 08-6825-5155  โทรสาร 0-2281-2326
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
องปลัดธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้          เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 08-1806-7937
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  รองเลขานุการฯ  โทร. 09-4663-8622
องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ          ผู้ช่วยเลขานุการฯ  โทร. 08-7479-8242 
องสังฆรักษ์จักรพันธ์ เถี่ยนเหว่    ผู้ช่วยเลขานุการฯ  โทร. 09-5296-5453
องสมุห์ธนกฤต เพื๊อกหงาย         เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 06-3159-9695 

2. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถอน มินเอิง) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดอุภัยราชบำรุง (คั้นเยิงตื่อ)
864 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องปลัดประวิทย์ เถี่ยนโงน     โทร. 08-1313-7751
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม   โทร. 08-1402-5502  

3. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์  (บุญชู ติ่นทิน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดชัยภูมิการาม (ตี๋หง่านตื่อ)
30 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937  โทรสาร 0-2225-5286
องปลัดธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. 08-1806-7937

4. พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ)
3 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609  โทรสาร 034-511-521, 034-511-679

องปลัดอำนาจ เชืองมิน  โทร. 08-2254, 06-1530-1149

5. พระบริหารอนัมพรต (ชาติชัย เหยี่ยวคัง)  ปลัดขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดมงคลสมาคม (โห่ยคั้นตื่อ)
48 ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  โทร. 09-4663-8622 
องสังฆรักษ์ชวน เหว่ทัน  โทร. 09-7962-5688

6. องสรภาณมธุรส (พชรกรโกศล เหยี่ยวหาย) ปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประธานสงฆ์อนัมนิกายใน USA
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ)
97 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2225-1361, โทร. 08-4764-4895  โทรสาร 0-2221-7002
องวินัยธรเด่นชัย เหว่มิน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9214-9861
องสมุห์สันติภาพ ดิ่นทัน  โทร. 06-5792-4995

7. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้)  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดเขตร์นาบุญญาราม (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
28 ถนนขวาง ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039-311-329, 09-2247-2285, 06-1587-4210
องใบฎีกาสหพณ เพื๊อกตั้น ดร.  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 06-1359-3595

8. องสรพจนสุนทร (ปรีชา เถี่ยนกือ ดร.) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (หง็อกทันตื่อ)
208  หมู่ 1  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573
องสังฆรักษ์หทัย ดิ่นเหล่ย  โทร. 08-9828-8713

9. องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ)
108/8  บ้านบางม่วง  หมู่ 8  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-9713-1891

10. องอนันตสรนาท (สมพุฒ มินหลับ) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดเจริญบุญไพศาล (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
179  บ้านหนองแฟบ  หมู่ 3  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 08-1949-8711

11. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย   รองเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดอุภัยภาติการาม (ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
475/7ก ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-511-198, 09-4663-8622
องใบฎีกาพีระพล เพื๊อกเกี๊ยด  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-6963-6056

12. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรังสรรค์ คั้นเตื่อง
เจ้าอาวาส วัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ)
126 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-5111-6044

พระเทพฤทธิ์ คั้นยัง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 06-2395-9771

13. องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ (คั้นถ่อตื่อ)
33 ซอยวัดถาวร ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 08-7479-8242, 08-4194-6634

14. องปลัดวิเชียร เถี่ยนอี๊
เจ้าอาวาส วัดถ้ำเขาน้อย (ล็องเซิงตื่อ)
18/1  บ้านม่วงชุม  หมู่ 5  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199  โทรสาร 034-655-422

15. องปลัดสุชาติ ตื่อเยียน ดร.
เจ้าอาวาส วัดหมื่นปีวนาราม (หย่างถ่อตื่อ)
251  หมู่ 11  บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110
โทร. 034-511-521, 06-2684-5185

16.  องปลัดสันติ ถ่ออาง
เจ้าอาวาส วัดสุขาวดีอนัมวนาราม (กึกหลากตื่อ)
90  บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ 6  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250
โทร. 08-9213-3412, 08-4554-5405

17. องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลาก
เจ้าอาวาส วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (โผเจี๊ยวตื่อ)
63/66 ถนนนรราชอุทิศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 08-1587-0879, 09-6519-6948

18. องวินัยธรกุศล เถี่ยนดึ๊ก                              
เจ้าอาวาส วัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)
44/3 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-221-124, 08-6638-5099
องใบฎีกาพิชัยภูษิต เหว่ถั่น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9183-4126
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง  โทร. 08-6714-3334

19. องธรรมธรมานิตย์ เทียนท่าน
เจ้าอาวาส วัดอนัมนิกายาราม (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
803/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
โทร. 0-2912-7470, 08-4121-7984
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา  โทร. 09-2473-3544

20. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้)  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนพรัตน์วนาราม (เพื๊อกถ่อตื่อ)
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ 1  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทร. 09-2247-2285, 09-8430-4238

21. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้)   รองปลัดขวาอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม (ฮึงเยิงตื่อ)
104/3  ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
โทร. 09-2247-2285, 06-1587-4210

22.  พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาโพธิสัตว์อนัมนิกายาราม
๓๓๑/๕  บ้านชัฏป่าหวาย  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180

พระฐานันดร ตื่อบี  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 09-5412-9218, 08-1100-5270

23. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (คั้นซันตื่อ)
9 ถนนมหาภาส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 09-6417-4656, 06-1161-7829

*24. องสรภาณมธุรส (พชรกรโกศล เหยี่ยวหาย)    ปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดประถมพุทธาราม (เผิกกวางตื่อ)
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE, PASADENA, CA. USA.

โทร. 08-6825-5155 

 *กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ
สำนักสงฆ์ ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 2566
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

1. องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้) รองปลัดขวาอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์ (เขาแกลต)
บ้านสิ้ว  หมู่ 1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร. 09-2247-2285, 06-1587-4210
องสงฆ์รักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-7494-5832

2.  องวินัยธรกุศล เถี่ยนดึ๊ก 
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
บ้านตาลเลียน  หมู่ 1  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
โทร. 08-66385099

3. พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง 
 เจ้าสำนัก สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน              
302  บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ถั่นตึ่ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 09-2270-6555

4. พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง   
เจ้าสำนัก สำนักสงฆ์วัดแสงมณีศรีมหายาน
บ้านดอนมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ถั่นตึ่ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 09-2270-6555

หมายเหตุ :      วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนง. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2225-1361  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูล ณ วันที่ แก้ไข  19 ม.ค. 2566