องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส  วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ) พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ

สนองตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ทางวัดฯ จึงได้จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกทาน ทุกวันพระจีน เวลา 16.00 น. ณ วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ (คั้นถ่อตื่อ) ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110