ชื่อหนังสือ   : อนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก)
ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ชื่อเขียน : 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ชื่อหนังสือ   : 
อนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ชื่อเขียน : 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

คำนำ
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย คือคณะสงฆ์ฝ่ายอาจริยวาท หรือพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย ซึ่งได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาแบบญวนหรือเวียดนาม ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี คณะสงฆ์อนัมนิกาย
แห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธีกงเต๊กเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕ และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นโบราณราชประเพณี ซึ่งครั้งสุดท้าย
ได้ประกอบพิธีกงเต๊กถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มาบัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. อาตมภาพพร้อมคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “กงเต๊ก” ถวาย ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประกอบพิธีกงเต๊กครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกงเต๊กตาม โบราณราชประเพณีของคณะสงฆ์อนัมนิกายในครั้งนี้ โดย ฯพณฯ นายเหวียน ตัด ถั่น (Nguyen Tat Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิตยสถาน นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขอจงเป็นผลสำเร็จ ตามเจตนามโนปณิธานทุกประการเทอญ.

(พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร)
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย