กำหนดการเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึกมหาเถระ)อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครวันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น.

 444

**************************

เวลา ๐๙.๐๐ น.         เคลื่อนสรีระสังขาร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เข้าสู่วัดกุศลสมาคร

เวลา ๐๙.๓๐ น.         คณะสงฆ์อนัมนิกาย และสาธุชน ประกอบพิธีสรงน้ำศพ

เวลา ๑๑.๐๐ น.         ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ-สามเณร

เวลา ๑๓.๐๐ น.         คณะศิษยานุศิษย์ และแขกผู้มีเกียรติ สรงน้ำศพ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๔๕ น.         เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา ๑๗.๐๐ น.         - เสด็จถึงวัดกุศลสมาคร

                                - เสด็จเข้าภายในอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                                - ทรงประทับพระเก้าอี้

                                - พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ถวายสักการะ

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงสรงน้ำหลวงสรงศพ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึกมหาเถระ)

                                - เสด็จกลับเข้าประทับที่พระเก้าอี้

                                - เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกอบพิธีสุกำศพ บรรจุใส่หีบตั้งท้ายโกศและตั้งโกศประกอบฉัตรเบญจา

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ

                                - ทรงทอดผ้าบังสุกุลปากหีบ ๑๐ ไตร

                                - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

                                - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องห้า หน้าตู้พระอภิธรรม

                                - พระพิธีธรรมหลวง ๔ รูป สวดพระอภิธรรม (๑ จบ)

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เสด็จลงอุโบสถวัดกุศลสมาคร

                                - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานในอุโบสถวัดกุศลสมาคร

                                - ทรงประทับพระเก้าอี้

                                - เจ้าหน้าที่อ่านตราตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายและตราตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (จบ)

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงประทานใบตราตั้ง

                                - ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ถวายสักการะ

                                - ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร ถวายสักการะ

                                - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงคมพระประธานในอุโบสถ

                                - เสด็จออกจากอุโบสถ ทรงประทับรถพระประเทียบเสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ฝ่ายกองงานเลขานุการ และศาสนพิธี

องสรภาณมธุรส  รองปลัดขวา, รก.จร.วัดกุศลสมาคร            โทร. ๐๘ ๔๗๖๔ ๔๘๙๕

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์  ผจล.วัดไตรมิตรวิทยาราม    โทร. ๐๙ ๕๕๑๖ ๙๕๕๙

องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  รก.เลข.จญ.อ.                           โทร. ๐๙ ๔๖๖๓ ๘๖๒๒

องวินัยธรเด่นชัย เหว่มิน  ผช.จร.วัดกุศลสมาคร                   โทร. ๐๘ ๙๒๑๔ ๙๘๖๑