(VOVworld) - นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลและคณะสงฆ์พุทธศาสนานิกายอานนามตง หรือ อนัมนิกายในประเทศไทยในโอกาสมาเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560 

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 27 มีนาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลและคณะสงฆ์พุทธศาสนานิกายอานนามตง หรือ อนัมนิกายในประเทศไทยในโอกาสมาเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560  ตามโครงการที่จัดโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามโพ้นทะเลสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม พุทธสมาคมเวียดนามและสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย 


ctn_tran_dai_quang_tiep_doan_dai_bieu_phat_giao_thai_lan_02.jpg

นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับคณะสงฑ์อนัมนิกายในประเทศไทย

ในการนี้ นาย เจิ่นด่ายกวางได้ชี้ชัดว่า ความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทย มีส่วนร่วมที่สำคัญของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย  เวียดนามและไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีความคล้ายคลึงกันด้านวัฒนธรรม สังคม ความเลื่อมใสและศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ  พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อพุทธศาสนาอนัมนิกายที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชมรมชาวเวียดนามกับทางการปกครองและประชาชนไทยและยืนยันว่า“พรรคและรัฐถือชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากประชาชาติเวียดนามได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ” นาย เจิ่นด่ายกวาง ยังได้เสนอให้ทางพุทธสมาคมและรัฐบาลไทยอำนวยความสะดวกให้แก่การเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยและการประกอบศาสนกิจตามวัดต่างๆเพื่อส่งเสริมบทบาทและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวัดเวียดนามในประเทศไทย

ctn_tran_dai_quang_tiep_doan_dai_bieu_phat_giao_thai_lan_01.jpg

นี่เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสำหรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามในต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศาสนาของชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย
 
ในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้ คณะฯได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำพรรคและรัฐ ไปเยือนหน่วยงานบางแห่ง รวมทั้งเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์ และเยือนวัดบางแห่งในกรุงฮานอย จังหวัดบั๊กนิง จังหวัดหวิงฟุกและจังหวัดฟู้เถาะ.
 
210359_a15.jpg
คณะฯเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์ ที่ หอเก็บศพในกรุงฮานอย
 
210708_a13.jpg
เยือนวัดเสาเดียว
 
 
210746_a16.jpg
เยือนพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
 
210833_a17.jpg
เยือนวัดฟ้าบเวิน (ภาพถ่ายโดยสมาชิกในคณะฯ)
 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก : VOVWORLD