เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1324903
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
164
112
408
1322024
5860
14160
1324903
Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-22 15:18:35

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
 
               โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนขึ้นทั้งแผนกธรรม  แผนกบาลี  และแผนกสามัญศึกษา  สำหรับพระภิกษุ และสามเณรในคณะสงฆ์อนัมนิกาย  โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความไม่เสมอภาคทางด้านการศึกษา พระเดชพระคุณองสรภาณมธุรส (สมณศักดิ์เจ้าอาวาสในขณะนั้น)  มีความเห็นว่า การที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้า ชีวิตของปวงชนจะอยู่ดี มีความสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ คือ การศึกษา จึงมีปณิธานว่า อยากจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้เข้ามาบรรพชา เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างศาสนทายาทที่ดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไป จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น 
               ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  องสรภาณมธุรส  (ถนอม  อารีย์กูลชัย)  ปัจจุบัน  คือ  พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์  ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาขึ้นภายในวัด  โดยเสนอขอต่อกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมการศาสนา  ตามใบอนุญาต  เลขที่  ๑๖๔/๓๔  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี อธิบดีกรมการศาสนา ในขณะนั้น เป็นผู้อนุญาตให้จัดตั้ง ทางวัดสุนทรประดิษฐ์ได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัด มีอาณาบริเวณประมาณ ๑ ไร่ ๓๘ ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  โดยเปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  นับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนมา มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบริหารการศึกษา  
 
ข้อมูลผู้บริหาร
๑. ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  พระมหาสายบัว  กิตฺติโสภโณ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน
๒. ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  ๗  รูป / คน